§ 1 SŁOWNIK POJĘĆ

1. Serwis – IT Helps Group Sp. z o.o., ul. Ułańska 11, 40-887 Katowice
NIP: 6343003478, Regon: 520467221, KRS: 0000932708
2. „Informatyk do domu” - to marka pod, którą IT Helps Group Sp. z o.o. prowadzi czynności serwisowe.
3. Klient - osoba fizyczna lub inny podmiot, dla której świadczone są usługi w zakresie napraw urządzeń informatycznych, doradztwa informatycznego lub inne usługi świadczone przez serwis.
4. Serwisant – pracownik lub podmiot upoważniony przez serwis do świadczenia usług dla Klientów.
5. Serwis dojazdowy - stanowisko dostosowane do warunków BHP, umożliwiających wykonanie czynności serwisowych w lokalizacji wskazanej przez Klienta.
6. Serwis stacjonarny - stanowisko serwisowe zapewnione przez serwis.
7. Zlecenie naprawy - umowa pisemna, na mocy której Klient zleca, a serwis zobowiązuje się wykonać określone czynności.
8. Zlecenie naprawy zawarte z osobami od 13 do 18 roku życia musi być potwierdzona przez ich prawnych opiekunów.
9. Pisemna ekspertyza techniczna - dokument sporządzony w formie pisemnej na żądanie Klienta, zawierający informacje o sprzęcie, jego stanie technicznym, potencjalnej możliwości i sposobie naprawy oraz szacowanych cen części i usług.
10. Wycena - Informacja o szacowanej cenie naprawy oraz przewidywanym terminie realizacji usługi, mogące ulec zmianie na skutek dodatkowo pojawiających się usterek lub z przyczyn logistycznych.
11. Gwarancja powykonawcza serwisu udzielana na podstawie art. 577. KC. - zapewnienie jakości wykonanej naprawy, gwarancja udzielana na długość 3 miesięcy zapewniająca nieodpłatne usunięcie powstałej wady lub zwrot pieniędzy za zakres wykonanej usługi. Długość i zakres udzielanej gwarancji na wymienione części ustalana jest indywidualnie, zależnie od gwarancji udzielanej przez sprzedawcę części.
12. Pokwitowanie serwisowe - dokument pozwalający na odbiór sprzętu, który jednocześnie należy zwrócić wystawcy.
13. Dzień roboczy - godziny otwarcia serwisu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00 i w sobotę w godzinach od 10:00 do 14:00.
14. Pogotowie komputerowe – serwis dojazdowy działający poza godzinami serwisu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 24:00, w sobotę w godzinach od 14:00 do 20:00 i w niedzielę w godzinach od 10:00 do 18:00.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin świadczenia usług (dalej zwany: Regulaminem) określa warunki wykonania zlecenia i obowiązuje między Klientem, a serwisem w zakresie zawartej pomiędzy stronami umowy.
2. Serwis świadczy odpłatnie usługi w zakresie naprawy sprzętu elektronicznego, doradztwa informatycznego, marketingu internetowego, projektowania graficznego, usług informatycznych i serwisowych, rejestracji domen i certyfikatów SSL, utrzymaniem hostingów, sprzedaży sprzętu elektronicznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych do drukarek.
3. Usługi serwisowe wykonywane są na podstawie zlecenia udzielonego przez Klienta po wcześniejszym zapoznaniu się i akceptacji przez niego postanowień Regulaminu.
4. Do zawarcia umowy o świadczenie usług stosuje się odpowiednie przepisy o zleceniu z art. 750 KC.
5. Wycena naprawy w serwisie stacjonarnym realizowana jest nieodpłatnie w prognozowanym czasie 1-3 dni roboczych od momentu przyjęcia sprzętu na serwis, chyba że co innego wynika z indywidualnie zawartej umowy z kontrahentem, albo też zużyte zostały akcesoria niezbędne do wykonania zlecenia.
6. Wycena naprawy w serwisie dojazdowym realizowana jest nieodpłatnie w czasie do 20 minut od początku rozpoczęcia czynności serwisowych, chyba że co innego wynika z indywidualnie zawartej umowy z kontrahentem, albo też zużyte zostały akcesoria niezbędne do wykonania zlecenia.
7. Pisemna ekspertyza techniczna sporządzana jest odpłatnie, według aktualnego Cennika Serwisu.
8. Serwis nie odpowiada za niezawinione działania oraz skutki wcześniej zaistniałych uszkodzeń, oraz zużycie technologiczne, oraz pojawienie się usterek wynikłych z ukrytych wad fabrycznych, oraz eksploatacje urządzenia.
9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za software sprzętu. Obowiązek zabezpieczenia danych przed utratą spoczywa na Kliencie.
10. Serwisowi przysługuje prawo odmowy realizacji zamówienia z przyczyn technicznych, terminowych lub komercyjnych.
11. Wykonaną usługę reguluje Karta Gwarancyjna Naprawy.
12. Gwarancja wyłącza Odpowiedzialność Serwisu z tytułu rękojmi za wady fizyczne naprawionej rzeczy, art. 556., i nast. kodeksu cywilnego.
13. Po zakończeniu czynności serwisowych, Klient zobowiązany jest dokonać jego sprawdzenia. Odbiór oznacza brak zastrzeżeń do jakości naprawy, stanu technicznego i technologicznego sprzętu.
14. Gwarancja przestaje obowiązywać jeśli naruszone są plomby gwarancyjne, są widoczne ślady demontażu przez podmioty inne niż zleceniobiorca lub widoczne jest uszkodzenie mechaniczne spowodowane niewłaściwym korzystaniem z urządzenia.
14a. Do niewłaściwego korzystania z urządzenia należy: zalanie urządzenia, uszkodzenia wynikłe z upadku, uderzenia, wstrząśnięcia, korzystanie ze sprzętu w warunkach niewskazanych przez producenta urządzenia.
15. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji serwis pokrywa koszty dojazdu.
16. W przypadku odrzucenia reklamacji klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów dojazdu.
17. Serwis dołoży wszelkich starań, aby naprawy reklamacyjne zostały wykonane do 14 dni roboczych.
17a. Serwis zastrzega sobie możliwość dłuższego rozpatrzenia gwarancyjnego spowodowanego przyczynami wyższymi oraz w kwestiach spornych.

 

§ 3 WYKONANIE USŁUGI

1. Klient zleca serwisowi wykonanie Czynności Serwisowych osobiście zostawiając sprzęt w serwisie stacjonarnym lub przez Serwisanta w trybie Serwisu dojazdowego albo odbioru sprzętu przez Serwisanta do wykonania naprawy w Serwisie stacjonarnym.
2. Dojazd Serwisanta do Klienta pokrywa Klient według aktualnego Cennika Dojazdu.
3. Klient zostaje poinformowany o kosztach dojazdu przed przyjazdem Serwisanta.
4. Klient zlecający sprzęt do naprawy, jednocześnie oświadcza, że działa we własnym imieniu i posiada prawa obligacyjne do rozporządzania sprzętem.
5. Serwis ustala z Klientem datę i godzinę przyjazdu Serwisanta do Klienta.
6. Podane godziny dojazdu Serwisanta do Klienta są orientacyjne i z przyczyn wyższych mogą ulec zmianie.
7. Nagła zmiana godziny dojazdu z przyczyn wyższych może nie zostać na czas przekazana klientowi.
8. Niewpuszczenie serwisanta do ustalonego miejsca naprawy będzie traktowane jako zerwanie umowy serwisowej i może zostać naliczona kara w wysokości opłaty za jedną roboczo godzinę i koszty dojazdu.
9. Klient ma prawo do odwołania serwisu bez podawania przyczyny do dwóch godzin przed ustalonym terminem dojazdu.
10. Klient ma prawo do odwołania serwisu na krócej niż do dwóch godzin przed ustalonym terminem dojazdu, z zastrzeżeniem naliczenia opłat związanych z dojazdem, zgodnych z Cennikiem Dojazdu.
11. Serwisant ma prawo po przyjeździe odmówić przystąpienia lub przerwać czynności serwisowe jeśli zaistnieją następujące warunki:
11a. Korzystanie przez Serwisanta ze stanowiska serwisowego w serwisie dojazdowym może zagrozić zdrowiu lub życiu Serwisanta.
11b. Klient świadomie zataił dodatkowe wady urządzenia.
11c. Stanowisko serwisowe w serwisie dojazdowym nie przestrzega zasad i norm BHP pracy (w tym zwłaszcza brakuje przestrzeni biurkowej o rozmiarze 60x40 cm, krzesła, mocnego doświetlenia, stosunkowego wyciszenia).
11d. Stanowisko serwisowe w serwisie dojazdowym nie przestrzega zasad i norm rygoru sanitarnego (w tym zwłaszcza może narazić Serwisanta zarażeniem chorobą zakaźną).
11e. Serwisant notorycznie narażony jest na zakłócanie pracy i dekoncentrację.
11f. Wykonanie dalszych czynności serwisowych jest niemożliwe ze względu na brak części i technologii w Serwisie dojazdowym.
11g. Dzień roboczy dobiegł końca.
12. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w pkt 11. Klient zleca dalsze czynności serwisowe w Serwisie stacjonarnym.
13. Serwisant gwarantuje zachowanie rygoru sanitarnego podczas wizyty u Klienta.
14. Serwisant podczas odbioru urządzenia od Klienta wypisuje dokument pokwitowania przyjęcia urządzenia na Serwis stacjonarny.
15. Zlecenie instalacji lub naprawy oprogramowania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wyczyszczenie całego dysku HDD/SSD ze zgromadzonych na nim danych.
16. Zlecenie wykonania naprawy jest równoznaczne ze zgodą na dostęp serwisu do danych w zamontowanym dysku HDD/SSD.
17. Usługi są wykonywane wyłącznie w umówionym zakresie, natomiast wszelkie zmiany wymagają uzgodnień w formie właściwej dla zawartej umowy.
18. Serwis nie świadczy usług dokładnego raportowania o przebiegu poszczególnych czynności serwisowych.
19. Serwis zastrzega sobie wykonanie wszelkich możliwych czynności serwisowych na potrzeby diagnozy włącznie z podjęciem próby naprawy sprzętu.
20. Czynności serwisowe mogące wymagać demontażu urządzenia są czynnością inwazyjną, wiążącą się z ryzykiem pogłębienia usterki, uszkodzenia obudowy lub zmianę objawów usterki.
21. W przypadku rezygnacji z naprawy sprzętu przez Klienta, Klient ponosi koszty każdej rozpoczętej roboczo godziny pracy według aktualnego Cennika.

 

§ 4 ZASTRZEŻENIA UMOWNE I PRAWNE

1. Klient zgłaszający sprzęt do naprawy podając dane osobowe oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
2. Dopuszcza się zawarcie umowy telefonicznie, przy użyciu środków technologii informatycznych lub przez pełnomocnika.
3. Wycena naprawy, będąca również ofertą handlową, zachowuje ważność przez okres 5 dni roboczych, jednocześnie przyjęcie oferty oznacza wyrażenie zgody na zapłatę ceny za usługę.
4. Serwis ma prawo obciążyć Klienta kosztami nieodebranego w terminie sprzętu, w kwocie 5 zł brutto za każdy dzień kalendarzowy jego magazynowania.
5. W zakresie zawartej z Klientem umowy, zastrzega się prawo zlecenia naprawy podwykonawcą kooperującymi z Serwisem podwykonawczym.

 

§ 5 WYDANIE PRZEDMIOTU NAPRAWY

1. Podstawą odbioru sprzętu jest oryginał dokumentu Pokwitowania Przyjęcia.
2. Serwis może odmówić wydania sprzętu w przypadku braku oryginału/ów dokumentu.
2a. Serwis może wydać sprzęt po weryfikacji tożsamości.
3. Informacja o odbiorze sprzętu przekazywana jest telefonicznie lub przy użyciu technologii informatycznych.
4. Serwis ustala z Klientem termin odbioru.
5. Nie dotrzymanie ustalonego terminu odbioru traktowane jest jako zwłoka w odbiorze Art. 551 § 1 KC. Wobec czego zostaje naliczana opłata kosztów magazynowania.
6. Po upływie 3 miesięcy od pierwszego wezwania do odbioru, sprzęt zostanie przekazany do utylizacji.

 

§ 6 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
1a. Utracone dane na nośnikach danych.
1b. Inne usterki techniczne, nie będące przedmiotem zleconej naprawy.
1c. Usterki techniczne wykraczające poza zakres zleconej na podstawie wyceny naprawy usługi serwisowej.
1d. Zmianę objawów usterki, serwis zastrzega sobie prawo do wydania nienaprawionego sprzętu z innymi objawami usterki.
1e. Zwrot urządzenia ze zdemontowanymi częściami, serwis zastrzega sobie prawo do wydania nienaprawionego sprzętu ze zdemontowanymi częściami, jeśli klient nie pokrył kosztów ich montażu.
1f. Ukryte wady prawne i fizyczne rzeczy.
1g. Odszkodowanie z tytułu niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązania strony ograniczają do wysokości kwoty kosztów naprawy wskazanej w umowie.
1h. Wykonanie czynności serwisowych w ramach bezpłatnej diagnozy jak też i próbach naprawy.
1i. Logistyczne przeszkody, uniemożliwiające natychmiastowe wydanie przyjętej do naprawy rzeczy, w takim przypadku określony zostanie z Klientem termin odbioru.
1j. Ewentualne skutki wynikłe z zagubienia dokumentu Pokwitowania Przyjęcia.

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zawieranych z Klientem umów. Zmiana postanowień Regulaminu w zakresie świadczonych usług wymaga stosownego poinformowania Klienta i nie wymaga dokonywania zmian w zawartych umowach.
2. Unieważnienie, uchylenie, bądź zmiana Regulaminu w części nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu. W takich przypadkach strony zobowiązane są do stosowania umów i Regulaminu w treści odpowiadającej najpełniej zgodnej woli stron przy korzystaniu z usług i wykonywania zawartych umów.
3. Do rozpoznawania sporów wyznacza się sąd powszechny właściwy miejscowo dla Katowic.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie, bądź w umowie zawartej z Klientem, odpowiednie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

§ 8 WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE

1. Skargi wnioski i inne zastrzeżenia rozpatruje Zarząd IT Helps Group Sp. z o.o. Wszelkie skargi i uwagi prosimy zgłaszać na pomoc@informatykdodomu.pl lub biuro@ithelps.pl. Postaramy niezwłocznie się ustosunkować. Każda uwaga wpływa na polepszenie jakości świadczonych przez nas usług.